Srebro od kilku lat jest przedmiotem zainteresowania inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak również osób fizycznych. Ludność lokuje oszczędności w srebrne sztabki i monety. Tworzone są różne produkty finansowe oparte na rynku srebra.

Formy inwestowania w srebro:

Sztabki, monety bulionowe i medaliony. Sztabki posiadają zazwyczaj próbę srebra co najmniej 99,5 proc., monety i medaliony mogą zawierać mniej srebra, jednak uosabiają również wartość numizmatyczną. Monety bite są przez mennice państwowe, pomimo że czasami posiadają określony nominał, nie są jednak środkiem płatniczym. Inwestując pieniądze w fizyczny metal wchodzimy w posiadanie realnego bogactwa. W Polsce srebro w postaci fizycznej można kupić w Mennicy Polskiej, Narodowym Banku Polskim, niektórych bankach komercyjnych oraz sklepach specjalistycznych. Transakcja zakupu podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT.
Certyfikaty srebra. Są to papiery wartościowe stanowiące dowód posiadania srebra przechowywanego w skarbcu. Certyfikaty mogą dotyczyć srebra alokowanego, tzn. wydzielonego z całkowitej masy srebra w skarbcu lub niealokowanego, kiedy srebro nie jest wydzielone. Inwestor może zamienić posiadane certyfikaty po aktualnym kursie srebra lub je pobrać. Certyfikaty są dostępne m.in w firmach zajmujących się handlem metalami szlachetnymi lub numizmatycznymi.
Instrumenty pochodne - kontrakty terminowe i opcje opiewające na srebro. Pozwalają zarabiać na wzrostach lub spadkach ceny srebra. Ze względu na wysoką dźwignię finansową dają możliwości osiągania wysokich zysków, a przypadku nietrafnego przewidzenia cen srebra – wysokich strat. Notowane na wielu zagranicznych giełdach, najważniejsze znajdują się Stanach Zjednoczonych, np. COMEX. Instrumenty pochodne należą do najbardziej ryzykownych form inwestowania. Dostępne w niektórych domach maklerskich a także instytucjach finansowych oferujących dostęp do giełd towarowych poprzez elektroniczne platformy transakcyjne.
Fundusze ETF (ang. Exchange Traded Funds, “ETF”). Są to fundusze, których tytuły uczestnictwa (udziały) są notowane na giełdach. Ich wyceny naśladują zmiany cen srebra. Inwestor kupuje udziały funduszu ETF, który gromadzi srebro w postaci fizycznej u niezależnego depozytariusza. Największy z nich iShares Silver Trust posiada zgromadzone aktywa wartości netto 9,5 mld dolarów w 330 mln uncjach srebra. ETF-y są notowane na kilku zagranicznych giełdach, najważniejsze znajdują się Stanach Zjednoczonych, np. NYSE. Dostępne za pośrednictwem niektórych domów maklerskich a także instytucji finansowych oferujących internetowe platformy transakcyjne.
Fundusze inwestycyjne i powiernicze. Inwestują w instrumenty finansowe powiązane z rynkiem srebra, np. akcje producentów srebra, mennic, kontrakty terminowe i opcje. W Polsce w instrumenty finansowe m.in. z rynku srebra inwestuje fundusz Investor Gold FIZ. Certyfikaty inwestycyjne funduszu są dostępne podczas publicznych emisji, a ponadto są one notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Produkty strukturyzowane. Są to instrumenty finansowe oparte o portfel zawierający aktywa finansowe powiązane bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem srebra. Mogą zarabiać przy ustalonych scenariuszach na rynku, emitent produktu strukturyzowanego może również gwarantować zwrot całości lub określonej części zainwestowanego kapitału. Produkty strukturyzowane są oferowane zazwyczaj przez banki.

Jak zainwestować w srebro? Zależy to od możliwości i osobistych preferencji każdego człowieka, jak również celu inwestycji. Przedtem należy poznać  zalety i wady każdej z form inwestowania.

Najważniejsze sposoby inwestowania w srebro
 
Zalety

Wady

Sztabki i monety bulionowe
Możliwość zainwestowania nawet małej kwoty. Posiadanie srebra we „własnych rękach” pozwala dysponować nim w każdej chwili. Srebro w postaci fizycznej przechowuje bogactwo podczas wojny, kryzysu lub zmiany ustroju. Zamiana na gotówkę możliwa w każdym kraju. Ceny srebra są ogólnie dostępne. Konieczność zabezpieczenia przed kradzieżą lub przewłaszczeniem, np. przez umieszczenie w skrytce bankowej. Marża sprzedawcy na poziomie 8%. Sztabki i monety nie przynoszą stałych dochodów, jak obligacje lub lokaty. Podatek VAT 23%.
 Fundusze notowane na giełdach - Exchange Traded Funds (ETFs)
Odpowiednie dla inwestorów, którzy szukają ekspozycji na rynek srebra w postaci fizycznej, lecz nie mają możliwości jego przechowania lub nie chcą płacić za jego przechowanie. Notowane na wielu giełdach, jak papiery wartościowe, co zapewnia płynność i klarowność inwestycji.    Ponieważ fundusz ETF naśladuje cenę srebra, notowania udziałów funduszu są trudno przewidywalne, jak cena srebra.
 Akcje producentów srebra
Dają możliwość osiągnięcia zysku kapitałowego, zależnego od jakości nie tylko od ceny srebra, lecz również jakości zarządzania firmą i jej wyników finansowych. Mogą dawać również przychody z dywidend. Niezbędna znajomość rynku kapitałowego i umiejętność prowadzenia analiz spółek. Ryzyko zarządzania firmą, strajków, katastrof górniczych lub nacjonalizacji kopalni, jeżeli znajduje się w kraju o niestabilnej sytuacji politycznej.
 Fundusze inwestycyjne i powiernicze
Dają każdemu możliwość inwestowania na rynku srebra. Zarządzają nimi specjaliści, posiadający wiedzę, doświadczenie, szeroki dostęp do informacji oraz odpowiednie narzędzia analityczne. Inwestycje są realizowane w zdywersyfikowany portfel aktywów, co zmniejsza ryzyko.     
Mogą wymagać wyższych nakładów inwestycyjnych niż zakup srebra w postaci fizycznej. Fundusze pobierają opłaty manipulacyjne i za zarządzanie.
 Certyfikaty
Wysoka płynność, konkurencyjne ceny. Nie ma ryzyka i kosztów przechowania. Ceny ogólnie dostępne. Srebro nie znajduje się w posiadaniu właściciela. Istnieje ryzyko upadłości depozytariusza lub defraudacji.
 Kontrakty terminowe
Możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak również spadkach cen srebra. Stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne. Wysoka płynność inwestycji - notowane na wielu giełdach, ogólnie dostępne. Nie ma problemu przechowania srebra, gdyż zazwyczaj są to kontrakty bez dostawy.    Dźwignia finansowa, co determinuje wysokie ryzyko inwestycyjne, możliwość poniesienia dużych strat. Wymagają dużej wiedzy, doświadczenia, nakładów pracy i narzędzi analitycznych. Nieodpowiednie dla osób z awersją do ryzyka.
 Opcje
Możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak również spadkach cen srebra. Stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne. Wysoka płynność inwestycji, notowane na wielu giełdach, ogólnie dostępne. Ograniczone ryzyko inwestycyjne przy kupowaniu opcji. Wysokie ryzyko inwestycyjne przy wystawianiu opcji,  możliwość poniesienia dużych strat. Wymagają dużej wiedzy, doświadczenia i narzędzi analitycznych. Ta strategia nieodpowiednia dla osób z awersją do ryzyka.
 Produkty strukturyzowane
Dają możliwość czerpania korzyści z potencjału różnych rynków i instrumentów finansowych powiązanych z notowaniami srebra. Niektóre gwarantują zwrot całości lub określonej części zainwestowanego kapitału i/lub zabezpieczają przed ryzykiem walutowym.    Niska płynność wielu produktów strukturyzowanych, konieczność zablokowania kapitału nawet na kilka lat, jeżeli nie są one notowane na giełdzie. Zwrot nominalnej kwoty zainwestowanego kapitału oznacza de facto poniesienie straty wynikającej z inflacji. Przy przedterminowym wykupie produktu emitent może potrącić dyskonto.